[4:3] 1600x1200 [4:3]
3 Gatsu no Lion wallpaper 1600x1200, 4:3

[5:4] 1600x1280 [5:4]
3 Gatsu no Lion wallpaper 1600x1280, 5:4